• Tłumacz języka migowego
BIP

Rada Rodziców

Szkolną Radę Rodziców stanowią delegaci Klasowych Rad Rodziców wybrani na zebraniu rodziców w każdej klasie w danym roku szkolnym. Celem współpracy ze szkołą i organami nadzorującymi jest:

  • spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi,
  • doskonalenie organizacji kształcenia,wychowania i opieki w szkole, rodzinie i srodowisku,
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole,
  • tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych dla funkcjonowania szkoły.

Prezydium Szkolnej Rady Rodziców stanowią:

  • Przewodnicząca - 
  • Z-ca przewodniczącego - 
  • Sekretarz -
  • Skarbnik -  

Konto Rady Rodziców:

 

W tytule każdorazowo prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

do góry