• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Rodziców/Formy pomocy w szkole

Formy pomocy w szkole

Wasze dziecko w razie zaistniałych potrzeb otrzymuje następującą pomoc w szkole:

 • W razie stwierdzonej wady wymowy - pomoc logopedyczną,
 • W razie stwierdzonych dysfunkcji, tj: dysleksji, dysortografii, dysgrafii - pomoc w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i usprawniających czytanie i pisanie,
 • W razie stwierdzonych niepełnosprawności – pomoc w formie zajęć rewalidacyjnych,
 • W razie ogólnych trudności w nauce - pomoc w zespole dydaktyczno – wyrównawczym z różnych przedmiotów,
 • Indywidualna lub grupowa terapia dzieci z pedagogiem szkolnym.

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne dotyczy uczniów, którzy są chorzy, znajdują się w przewlekłej chorobie, uniemożliwiającej korzystanie z nauki w szkole, lub uczniom, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi i ich stan zdrowia, np. złamania kończyn, nie pozwala na sprawne funkcjonowanie w szkole.W tym celu potrzebne jest orzeczenie Poradni Psycholog, która na podstawie lekarskiego zaświadczenia oraz wniosku rodziców, wydaje takie orzeczenczno-Pedagogicznej. Orzeczenie jest wydawane na co najmniej 1 miesiąc, a w przypadku poważnej choroby nawet na cały rok szkolny lub w razie potrzeby dłużej. Nauczanie indywidualne u dzieci prowadzą nauczyciele przedmiotowcy, uczący w klasach IV-VI, lub nauczyciele nauczania zintegrowanego, w przypadku gdy dziecko jest w klasie I-III. W klasach I-III jest to 6-8 godzin nauczania indywidualnego, natomiast w klasach IV-VI od 8 do 10 godzin tygodniowo i obejmuj tylko główne przedmioty (j. polski, język obcy, przyroda, historia, matematyka).

Objawy trudności w początkowej nauce czytania i pisania

Hipotetycznie dzieci „ryzyka dysleksji” to:

 • niemowlęta z nieprawidłowej ciąży i porodu,
 • dzieci z obciążeniami genetycznymi /występowanie w rodzinie dysleksji, opóźnień mowy, oburęczności lub leworęczności/,
 • dzieci o opóźnionym rozwoju ruchowym
 • dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu analizatora wzrokowego ,Dzieci wykazujące zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej nie umiejąróżnicować liter o podobnym kształcie np. t- l- ł, m- n, a- o lub podczas pisania opuszczają drobne elementy graficzne.
 • dzieci z zaburzeniami kierunkowego aspektu percepcji wzrokowej łączące się z zaburzeniami lateralizacji,odwzorowywania/;powyższe zaburzenia powodują, że podczas czytania dzieci przeskakują litery, zmieniają ich kolejność, pomijają wyrazy lub dodają nowe, zniekształcają wyrazy przez opuszczanie, dodawanie lub przestawianie sylab, opuszczają lub zmieniają końcówki a niekiedy początki wyrazów, nie spostrzegają wyrazu jako większej całości.
 • dzieci z zaburzeniami funkcji słuchowych,z wadliwą lub opóźnioną w rozwoju mową

Do cech czytania dziecka dyslektycznego należy:

 • „podwójne czytanie” – najpierw głoskowanie lub sylabizowanie po cichu, a potem głośne wypowiadanie całego wyrazu,
 • słaba wyćwiczalność czytania mimo wielokrotnych ćwiczeń,
 • gubienie miejsca czytania /gubienie linijek, ponowne czytanie tej samej linijki/,
 • „zacinanie się”- czytanie bez interpunkcji, ze złą intonacją,
 • czytanie „ niepewne”, „nierówne”, w bardzo wolnym tempie /około trzy razy słabsze od czytania dzieci bez dysfunkcji/,
 • brak lub słabe zrozumienie czytanego tekstu,
 • wyraźne skoncentrowanie się na technice odczytywania tekstu.
do góry