• Tłumacz języka migowego
BIP

Opłaty

Procedura dokonywania wpłat na konto:

1. Pobranie oryginału rachunku wystawionego przez przedszkole zawierającego :

  • Imię i nazwisko rodzica , adres,
  • tytuł wpłaty z uwzględnieniem podziału na opłatę za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opłatę za wyżywienie oraz odpisy,
  • Termin zapłaty - opłata „z dołu” w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie, liczy się data wpływu środków na konto,
  • Nazwę i numer konta:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie
Bank: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Przy dokonywaniu wpłat przelewem należy wpisać:

  • Imię i nazwisko rodzica
  • tytuł wpłaty (numer rachunku , okres jakiego wpłata dotyczy np. Styczeń 2023 )

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.

Koszty / Opłaty

Koszt jednej godziny świadczenia usług w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne ustalony Uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  - wynosi X,00 zł.

Dzienna stawka żywieniowa określona przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach w porozumieniu z organem prowadzącym wynosi X,00 zł.
(Zarzadzenie nr XXXXX Dyrektora z dnia XXXXr.)

do góry